?

Log in

No account? Create an account
Jan Joris Vereijken [entries|archive|friends|userinfo]
Jan Joris Vereijken

[ website | Jan Joris Vereijken ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ING schrapt 450 IT-arbeidsplaatsen (Dutch). [Jul. 14th, 2005|12:05 am]
Jan Joris Vereijken


> > > Schrapt ING 450 ICT-plaatsen?

> > Jazeker, mijn oude afdeling vliegt integraal de deur uit!
> > Ik probeer er nog ééntje te redden, verder reikt mijn arm 
> > niet...

> Mooie boel: jij springt weer tijdig van het zinkend schip!

Van ijsschots naar ijsschots: vier functies (Lucent 2x, ING 2x) en 
twee werkgevers in acht jaar tijd. In 2034 mag ik met pensioen; 
nog 7 werkgevers en 14 functies te gaan...
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: maarten
2005-07-14 06:46 am (UTC)
Tja, als je nog personeel nodig had is nu het moment om wat te gaan stropen...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: janjoris
2005-07-14 10:53 am (UTC)
Zekers. Ik ga er ééntje halen in de boedel, da's al het budget dat ik heb (en zelfs dat is nog niet helemaal zeker).
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-07-14 10:23 am (UTC)

Overstappen

Overstappen naar ING Direct was zo slecht nog niet ... :)
Is er nog wel plaats daaro?

groetjes
AP.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dreamerfi
2005-07-14 04:03 pm (UTC)

2034

Ben jij in 1959 geboren? Dan ben je ouder dan ik dacht...

Oh, wacht even, jij denkt natuurlijk nog dat je vroeger dan je 75e met pensioen kan...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: janjoris
2005-07-14 06:57 pm (UTC)

Re: 2034

Ik wist dat je dit ging zeggen :-) :-) :-)

Nu anders: ik verwacht tussen mijn 60e en 65e met pensioen te gaan, en dat voor 50% tot 100% uit eigen middelen te moeten betalen. En dan dus geen fancy pensioenpolissen, is allemaal gelogen (leer mij banken kennen!), gewoon een spaarrekening met een paar ton erop, en dan daar van leven totdat rond mijn 75e het "echte" pensioen uitbreekt.

Zo nuchter genoeg?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dreamerfi
2005-07-14 07:04 pm (UTC)

Re: 2034

Yep! Een beetje optimistisch over de waarde van het "echte" pensioen, maar vooruit...
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-07-31 08:17 pm (UTC)

Re: 2034

Ha,

Je kan ook gewoon op je 70e een zwembad in Frankrijk nemen. Scheelt een hoop geld.

Tycho
(Reply) (Parent) (Thread)