?

Log in

No account? Create an account
Jan Joris Vereijken [entries|archive|friends|userinfo]
Jan Joris Vereijken

[ website | Jan Joris Vereijken ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Shoulder surfing. [Aug. 12th, 2005|12:26 pm]
Jan Joris Vereijken
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-08-30 07:11 pm (UTC)

Another cat?

Vertel me nou niet dat je er weer een nieuwe kat bij hebt genomen!

JVL
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: janjoris
2005-08-30 08:53 pm (UTC)

Re: Another cat?

Jan: ik heb er een nieuwe kat bij genomen!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2005-08-31 05:05 am (UTC)

Re: Another cat?

Ik zei nog zo dat je dat niet moest zeggen :)

Anyway: leuk katje!

Gr
JVL
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maarten
2005-11-12 10:30 pm (UTC)
We demand new pictures!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: janjoris
2005-11-13 03:35 pm (UTC)
Nou goed, ééntje dan ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)