?

Log in

No account? Create an account
Jan Joris Vereijken [entries|archive|friends|userinfo]
Jan Joris Vereijken

[ website | Jan Joris Vereijken ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Piet, April 30th, 1999 - March 22nd, 2007 [Mar. 22nd, 2007|11:39 am]
Jan Joris Vereijken


Our eldest cat died this morning, very sudden, very unexpected. One moment she's fine, next stone dead. The vet contributes it to a weak heart.

Burried her in the garden, next to her brother.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: maarten
2007-03-22 03:29 pm (UTC)
Piet wilde weer eens met Juul spelen, denk ik. Sterkte--geef de rest een extra knuffel!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miekec
2007-03-22 05:18 pm (UTC)
Ze ziet er hier nog blij uit. Herinner haar zo. Sterkte.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: albera
2007-03-22 06:17 pm (UTC)
I am so sorry, JJ and T. :(

*knufs*

Carla
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dreamerfi
2007-03-27 04:21 pm (UTC)
Verdorie, niet leuk.

Sterkte - ook voor de andere katten!
(Reply) (Thread)