?

Log in

No account? Create an account
Jan Joris Vereijken [entries|archive|friends|userinfo]
Jan Joris Vereijken

[ website | Jan Joris Vereijken ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Frans Stibbe, September 10th, 1931 - June 28th, 2007 [Jun. 30th, 2007|04:54 pm]
Jan Joris Vereijken
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: miekec
2007-06-30 07:45 pm (UTC)
Heel, heel veel sterkte gewenst. Tiel vertelde het me, vanmorgen; nogmaals mijn condoleances. Dank je dat je zo'n goede steun voor Tiel bent.
Knuffels, Mieke.
(Reply) (Thread)